بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2023

تهیه و اجرای انواع فلاشینگ و کلاهک

تهیه و اجرای انواع فلاشینگ و کلاهک

تهیه و اجرای انواع فلاشینگ و کلاهک

نصب فلاشینگ بام

نصب فلاشینگ بام

نصب فلاشینگ بام

فلاشینگ نما در مهرشهر

فلاشینگ نما در مهرشهر

فلاشینگ نما در مهرشهر

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان در خیابان کارگر شمالی

فلاشینگ ساختمان در خیابان کارگر شمالی

اجرای فلاشینگ روی دیوار حیاط و نصب کلاهک

اجرای فلاشینگ روی دیوار حیاط و نصب کلاهک

اجرای فلاشینگ روی دیوار حیاط و نصب کلاهک

فلاشینگ جان پناه بام

فلاشینگ جان پناه بام

فلاشینگ جان پناه بام

نمونه کار فلاشینگ ساختمان

نمونه کار فلاشینگ ساختمان

نمونه کار فلاشینگ ساختمان

خمکار ورق در تهران

خمکار ورق در تهران

خمکار ورق در تهران

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان در مهرشهر

فلاشینگ ساختمان در مهرشهر

فلاشینگ ساز

کارگاه ساخت فلاشینگ

کارگاه ساخت فلاشینگ