بایگانی دسته: نصب فلاشینگ

خمکاری انواع ورق فلاشینگ

خمکاری انواع فلاشینگ

خمکاری انواع فلاشینگ

نصب فلاشینگ بام

نصب فلاشینگ بام

نصب فلاشینگ بام

فلاشینگ نما در مهرشهر

فلاشینگ نما در مهرشهر

فلاشینگ نما در مهرشهر

فلاشینگ نما

فلاشینگ نما

فلاشینگ نما

فلاشینگ نما(طرح تیر ورق)

فلاشینگ نما(طرح تیر ورق)

فلاشینگ نما(طرح تیر ورق)

فاشینگ نما

فاشینگ نما

فاشینگ نما

فاشینگ نما

نصاب فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ،نصاب فلاشینگ

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان در میرداماد

فلاشینگ ساختمان در میرداماد

فلاشینگ نما

نمونه اجرای فلاشینگ نما

اجرای فلاشینگ نما ساختمان

فلاشینگ کار

نمونه اجرا و نصب فلاشینگ

خم کار فلاشینگ

خم کار فلاشینگ

فلاشینگ کار

نمونه فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ

کلاهک

نمونه کلاهک

نصاب فلاشینگ

نمونه فلاشینگ نصب شده

ساخت و نصب فلاشینگ

ساخت و نصب فلاشینگ

اجرای فلاشینگ

نمونه اجرای فلاشینگ

 

نصب فلاشینگ

نصب فلاشینگ (دماوند ، روستای جابان)

زیر سازی فلاشینگ

اجرای زیر سازی و نصب فلاشینگ