بایگانی ماهیانه: نوامبر 2023

زیرسازی فلاشینگ در میرداماد

زیرسازی فلاشینگ

زیرسازی فلاشینگ

اجرای فلاشینگ دست انداز بام در ورامین پیشوا

اجرای فلاشینگ دست انداز بام در ورامین پیشوا

اجرای فلاشینگ دست انداز بام در ورامین پیشوا

فلاشینگ ساختمان در صیادشیرازی

فلاشینگ ساختمان در صیاد شیرازی

فلاشینگ ساختمان در صیاد شیرازی

زیرسازی فلاشینگ در میرداماد

زیر سازی فلاشینگ در میرداماد

زیر سازی فلاشینگ در میرداماد

زیر سازی فلاشینگ

زیر سازی فلاشینگ

زیر سازی فلاشینگ

فلاشینگ جان پناه بام

  1. فلاشینگ روی دیوار جان پناه بام

    فلاشینگ روی دیوار جان پناه بام

    فلاشینگ روی دیوار جان پناه بام

فلاشینگ نما در پارک وی

فلاشینگ نما در پارک وی

فلاشینگ نما در پارک وی

فلاشینگ نما و ساختمان

فلاشینگ نما و ساختمان

فلاشینگ نما و ساختمان

اجرای فلاشینگ بام و نما در پارک وی

اجرای فلاشینگ بام و نما در پارک وی

اجرای فلاشینگ بام و نما در پارک وی