بایگانی دسته: فلاشینگ ساز

فلاشینگ نماوساختمان

فلاشینگ نما و ساختمان

فلاشینگ نما و ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ روی دیوار جان پناه

فلاشینگ روی دیوار جان پناه

فلاشینگ روی دیوار جان پناه

فلاشینگ نمای ساختمان

فلاشینگ نمای ساختمان

فلاشینگ نمای ساختمان

نحوه نصب فلاشینگ روی دیوار

در اجرای فلاشینگ سقف باید شیب لبه خارجی آن به سمت داخل باشد تا آب باران به نمای ساختمان نریزد. شیب فلاشینگ درب و پنجره باید به سمت بیرون باشد تا از نفوذ آب به داخل ساختمان جلوگیری شود. لبه فلاشینگ دیوار در محل اتصال باید حدود ۳ تا ۵ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد.

فلاشینگ بام

فلاشینگ بام

فلاشینگ بام

فلاشینگ ساز

فلاشینگ ساز

فلاشینگ ساز

فلاشینگ ساز:ساخت انواع فلاشینگ

فلاشینگ ساز:ساخت و نصب انواع فلاشینگ

فلاشینگ ساز:ساخت انواع فلاشینگ

فلاشینگ ساز:ساخت انواع فلاشینگ

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساز

فلاشینگ ساز

فلاشینگ ساز ،ساخت و نصب انواع فلاشینگ روی دیوارفلاشینگ ساز ،ساخت و نصب انواع فلاشینگ روی دیوار

خمکار فلاشینگ

خمکارفلاشینگ

خمکارفلاشینگ

فلاشینگ ساز

فلاشینگ ساز

فلاشینگ ساز

فلاشینگ ساز