بایگانی دسته: نحوه نصب فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ

نحوه نصب فلاشینگ روی دیوار

در اجرای فلاشینگ سقف باید شیب لبه خارجی آن به سمت داخل باشد تا آب باران به نمای ساختمان نریزد. شیب فلاشینگ درب و پنجره باید به سمت بیرون باشد تا از نفوذ آب به داخل ساختمان جلوگیری شود. لبه فلاشینگ دیوار در محل اتصال باید حدود ۳ تا ۵ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد.

نحوه نصب فلاشینگ

نحوه نصب فلاشینگ

نحوه نصب فلاشینگ